Platby v Eurách i českých korunách
Facebook Login

Všeobecné obchodné podmienky pre portál www.cenynadne.sk

(platné do 06.09.2018)

Prevádzkovateľ internetovej stránky - portálu www.cenynadne.sk, spoločnosť Macrosoft, s.r.o., so sídlom: Štefánikova 47, 811 04 Bratislava,  IČO: 36791598, IČ DPH: SK2022400985, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky portálu www.cenynadne.sk

Prevádzkovateľ prevádzkuje Portál www.cenynadne.sk a prostredníctvom tohoto Portálu sprostredkováva predaj Kupónov Poskytovateľa Zákazníkovi. Prevádzkovateľ má s každým Poskytovateľom uzatvorený zmluvný vzťah  na sprostredkovanie predaja Kupónu, v ktorom Poskytovateľ akceptuje predaj Kupónu prostredníctvom Portálu Zákazníkom. Poskytovateľ sa zaviazal, že bude akceptovať Zákazníkmi predložené Kupóny. Platobné operácie za účelom úhrady ceny Kupónu sa realizujú medzi Zákazníkom a Poskytovateľom prostredníctvom Prevádzkovateľa, ktorý je na základe zmluvy s Poskytovateľom na to oprávnený.

 

Článok I

Definície pojmovPre účely týchto Všeobecných Obchodných Podmienok majú nižšie uvedené pojmy a skratky označené veľkým začiatočným písmenom nasledujúci význam:

1.       Prevádzkovateľ je spoločnosť Macrosoft, s.r.o., so sídlom: Štefánikova 47, 811 04 Bratislava,  IČO: 36791598, IČ DPH: SK2022400985. Prevádzkovateľ sprostredkováva predaj Kupónov  Poskytovateľa  Zákazníkovi prostredníctvom Portálu;

2.       Poskytovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predáva konkrétne Kupóny ponúkané na Portáli a poskytuje na základe predložených Kupónov Plnenie Zákazníkovi v rámci svojho podnikateľského oprávnenia;

3.       Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná a zakúpi Kupón na Portáli;

4.       Portál je internetová stránka Prevádzkovateľa www.cenynadne.sk (a/alebo cenynadne.sk);

5.       Ponuka je časovo obmedzená ponuka predaja Kupónov uverejnená na Portáli. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Poskytovateľa, popis a opis Plnenia, hodnotu Kupónu, cenu Kupónu, percento poskytnutej zľavy, lehotu platnosti kupónov, počas ktorej je Poskytovateľ viazaný Ponukou vrátane ceny, platobné podmienky, miesto uplatnenia Kupónu, podmienky použitia Kupónu;

6.       Kupón je potvrdenie o  časovo obmedzenom práve Zákazníka voči Poskytovateľovi na poskytnutie Plnenia za cenu zníženú o Hodnotu Kupónu, uvedenú v Ponuke a  za podmienok uvedených v Ponuke a /alebo na samotnom Kupóne;

7.       Hodnota Kupónu je zľava vo forme sumy alebo percenta uvedeného v Ponuke, ktoré Poskytovateľ odpočíta od konečnej ceny Plnenia, ktoré Poskytovateľ poskytol Zákazníkovi a na úhradu ktorého ceny Zákazník použil Kupón v súlade s podmienkami uvedenými v Kupóne alebo v Ponuke, pokiaľ bude Kupón zo strany Zákazníka predložený Poskytovateľovi v dobe platnosti Kupónu stanovenej Ponukou a uvedenej v Kupóne.

8.       Plnenie je tovar alebo služba poskytovaná zo strany Poskytovateľa Zákazníkovi, špecifikovaná v Ponuke a v Kupóne;

9.      VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Portálu, ktoré upravujú práva  a povinnosti Prevádzkovateľa, Zákazníka a Poskytovateľa pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Portáli.

 

 

Článok II

Objednávka a kúpa Kupónu1.       Prevádzkovateľ zverejňuje na Portáli Ponuky na Kupóny, ktorých kúpu si Zákazník môže objednať a ktoré si Zákazník môže kúpiť.

2.       Ponuku Kupónu zverejňuje Prevádzkovateľ na Portáli. Ponuka sa stane aktívnou v okamihu jej zverejnenia na Portáli, s výnimkou, keď Poskytovateľ s Prevádzkovateľom stanovia v Ponuke minimálny počet predaných Kupónov potrebných na aktiváciu Ponuky. V takomto prípade sa Ponuka stane aktívnou dosiahnutím tohoto minimálneho počtu predaných Kupónov. Trvanie Ponuky, t.j. možnosti zakúpiť Kupón je stanovené dohodou medzi Poskytovateľom a Prevádzkovateľom a Poskytovateľ ani Prevádzkovateľ sa nezaväzujú k žiadnej minimálnej dobe trvania Ponuky. Aktiváciou Ponuky vzniká záväzok Poskytovateľa poskytnúť Plnenie Zákazníkom za podmienok uvedených v Ponuke a na Kupóne.

3.       Každý Zákazník si môže zakúpiť ľubovoľný počet Kupónov, pokiaľ nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak. Poskytovanie aktuálneho Plnenia Poskytovateľom upravujú podmienky použitia Kupónu uvedené v Ponuke. Prevádzkovateľ s Poskytovateľom môžu vymedziť maximálne množstvo ponúkaných Kupónov v Ponuke. Vypredaním všetkých Kupónov možnosť zakúpenia ďalších Kupónov danej Ponuky končí.

4.       Objednávka Kupónu a následná jeho kúpa sa realizuje prostredníctvom Portálu, postupnosťou krokov uvedenou na Portále. Pri spôsoboch online platby: Tatrapay, platobnou kartou príde kupón na účet Zákazníka do 1 hodiny. Pre doručenie kupónu je Zákazník povinný riadne dokončiť objednávku úhradou na stránkach banky až po návrat na stránku www.cenynadne.sk. Až vtedy Portál dostane informáciu o platbe a zašle Zákazníkovi kupón alebo informáciu, kde je elektronická verzia Kupónu umiestnená. Pri spôsobe platby bankovým prevodom bude Kupón alebo informácia, kde je elektronická verzia Kupónu umiestnená, zaslané Zákazníkovi až po nabehnutí platby na účet Prevádzkovateľa a jej identifikovaní na základe Variabilného symbolu platby.

5.    Stlačením tlačidla "kúpiť", prípadne "kúpiť ako darček" a vyplnením potrebných údajov Zákazník objednáva kúpu Kupónu (ďalej len „Objednávka“). Objednávka na kúpu Kupónu sa stáva pre Zákazníka záväznou, čím sa Zákazník zaväzuje uhradiť cenu za Kupón. Zákazník súhlasí s ustanoveniami VOP platnými v čase Objednávky ako aj s podmienkami Ponuky.

6.       Po odoslaní Objednávky je Zákazník povinný uhradiť cenu za Kupón, a to buď pri objednávaní Kupónu prostredníctvom online platby, alebo najneskôr do 3 dní od doručenia mailovej správy od Prevádzkovateľa o výške ceny za Kupón a pokynov na úhradu (číslo účtu, na ktorý treba cenu za Kupón uhradiť, variabilný symbol - číslo objednávky). Prevádzkovateľ je splnomocnený od Poskytovateľa na prijímanie platieb na úhradu ceny za Kupón od Zákazníka.

7.       Pripísaním ceny za Kupón na účet Prevádzkovateľa, sa kúpa Kupónu zrealizuje. Kupón sa považuje za doručený, v okamihu pripísania do zoznamu zakúpených kupónov klienta "Moje kupóny" na Portáli ako i odoslania e-mailovej správy s informáciou, kde je elektronická verzia Kupónu umiestnená na e-mailovú adresu, ktorú Zákazník uviedol pre účely doručenia Kupónu..

8.       Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe Kupónu vydáva Poskytovateľ.

9.     Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Zákazníkovi v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy na doručenie Kupónu zo strany Zákazníka.Článok III

Práva a povinnosti1.      Prevádzkovateľ najneskôr do 3 pracovných dní od pripísania ceny za Kupón na účet Prevádzkovateľa, doručí Kupón Zákazníkovi elektronickou formou, spôsobom stanoveným v článku II.7 , pričom Zákazník si Kupón vytlačí.

2.      Vytlačený Kupón je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z Kupónu na poskytnutie Plnenia Poskytovateľa Zákazníkom.

3.       Prevádzkovateľ poskytuje Poskytovateľovi prístup k zoznamu Kupónov Zákazníkov, ktorí si zakúpili Kupóny z Ponuky Poskytovateľa a to najmä za účelom predchádzania falšovaniu Kupónov, za účelom vykonania možnej kontroly Kupónu predloženého Zákazníkom Poskytovateľovi, ako aj za účelom vedenia evidencie čerpaných Kupónov, s čím Zákazník súhlasí.

4.       Zákazník je oprávnený použiť Kupón za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej Ponuke, v Kupóne a prípadne v inštrukciách doručených Zákazníkovi spolu s Kupónom. Doba platnosti Kupónu je vždy priamo uvedená na Kupóne.

5.       Po uplynutí doby platnosti Kupónu stráca Zákazník nárok na poskytnutie práva vyplývajúceho z Kupónu (Plnenie) bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za Kupón.

 

 

Článok IV

Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Poskytovateľa1.       Poskytovateľ ako dodávateľ Kupónu ako aj dodávateľ Plnenia je zodpovedný:

a.       za dodanie Plnenia v kvalite a rozsahu podľa Ponuky,

b.       za pravdivosť a úplnosť Ponuky a

c.       za plnenie všetkých práv Zákazníka vyplývajúcich Zákazníkovi z platných právnych predpisov a to tak v súvislosti s kúpou Kupónu ako aj v súvislosti a poskytovaním Plnenia.

2.       Poskytovateľ na Plnenie poskytuje Zákazníkovi záruku v súlade s platnými právnymi predpismi.

3.       Prevádzkovateľ nezodpovedá za veci podľa bodu 1 tohto článku, čo Zákazník berie na vedomie. Prevádzkovateľ zodpovedá za riadne a včasné dodanie Kupónu Zákazníkovi spôsobom podľa týchto VOP.

4.       Prevádzkovateľ takisto zodpovedá za to, že Poskytovateľ neodmietne Zákazníkovi použiť Kupón, ak Zákazník splnil všetky podmienky na použitie Kupónu.

5.       Prevádzkovateľ zodpovedá za riadne a včasné doručenie Kupónu Zákazníkovi.

6.       Zákazník je oprávnený uplatniť všetky svoje práva, nároky a prípadné sťažnosti vyplývajúce z Plnenia priamo u Poskytovateľa a to na adrese Poskytovateľa uvedenej na Kupóne a informovať o prípadných sťažnostiach Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyvinúť potrebnú súčinnosť na vyriešení sťažnosti Zákazníka.

7.       V prípade, ak Prevádzkovateľovi vznikne škoda z dôvodu, že Zákazník alebo Poskytovateľ v súvislosti s používaním Portálu nedodržal tieto VOP, alebo všeobecne záväzné právne predpisy, má nárok na náhradu škody v plnom rozsahu. Škodu je povinný Prevádzkovateľovi nahradiť ten, kto ju preukázateľne spôsobil.Článok V

Reklamačné podmienky1.       V prípade, ak Zákazník v lehote podľa týchto VOP neobdrží Kupón, ktorý si zakúpil, Zákazník môže toto nedoručenie, respektíve vadné doručenie Kupónu reklamovať. Zákazník je povinný vady uplatniť písomne e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Lehota na vykonanie reklamácie je 48 hodín od doručenia Kupónu a v prípade, že Kupón nebude doručený, tak 3 pracovné dni od uplynutia lehoty na doručenie Kupónu. Pokiaľ Zákazník neuplatní vady v lehotách a spôsobom uvedených vyššie, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú.

2.       Prevádzkovateľ je povinný odstrániť vady podľa bodu 1 do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je Zákazník oprávnený od kúpy Kupónu odstúpiť.

3.       Zákazník má právo podať reklamáciu u Prevádzkovateľa aj v prípade, ak Poskytovateľ Zákazníkovi odmietol akceptovať Kupón, aj keď Zákazník splnil všetky podmienky na použitie Kupónu a v prípadoch ak záujemca nepoužil Kupón z dôvodu, že tovar alebo služba nezodpovedá Ponuke. Prevádzkovateľ v takýchto prípadoch vráti kúpnu cenu Kupónu Zákazníkovi najneskôr do 14 dní, ak Zákazník o to požiada a jeho reklamácia bola podaná v stanovenej lehote a Zákazník v nej preukázal príslušné dôvody.

4.       Lehota na podanie reklamácie podľa bodu 3 je do 7 dní odo dňa kedy vznikli dôvody na jej podanie.

 Článok VI

Odstúpenie od kúpy, zánik Objednávky, kúpy Kupónu1.       V prípade, že Zákazník neuhradí cenu za Kupón v lehote podľa týchto VOP, Objednávka a právo na kúpu Kupónu bez ďalšieho zanikajú.

2.       Prevádzkovateľ má právo stiahnuť Ponuku z Portálu, ak zistí, že informácia alebo údaje uvedené v Ponuke sú nesprávne, neúplné  alebo chybné alebo má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak boli medzičasom vykonané Objednávky a/alebo kúpa Kupónov vo vzťahu k takejto Ponuke, tieto sa rušia, pričom Prevádzkovateľ do 10 dní od stiahnutia Ponuky vráti Zákazníkovi cenu za Kupón, ktorú Zákazník uhradil a to na účet Zákazníka, z ktorého zrealizoval predmetnú úhradu.

3.      Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uhradenia kupónu. Zákazník nemôže odstúpiť od kúpy v prípade, ak už Kupón uplatnil, alebo doba platnosti Kupónu medzitým vypršala. Na odstúpenie od kúpy Kupónu je Zákazník povinný doručiť Prevádzkovateľovi oznámenie o odstúpení od kúpy Kupónu na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a to v tejto lehote. Prevádzkovateľ do 15 dní od obdržania tohto oznámenia vráti Zákazníkovi cenu za Kupón, ktorú Zákazník uhradil na účet, ktorý Zákazník oznámi Prevádzkovateľovi.

4.      Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpy aj v prípade, že mu Poskytovateľ odmietne použiť kupón, alebo mu nedodá na základe Kupónu objednaný tovar, alebo službu a to ani po písomnej výzve od Zákazníka.Článok VII

Spoločné a záverečné ustanovenia1.       Zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, ktoré nie sú  bližšie upravené vo VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2.      Zmluvné vzťahy medzi Zákazníkom a Poskytovateľom vo VOP neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 108/2000 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.

3.       Zákazník týmto udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní registračného alebo prihlasovacieho formulára (ďalej len „osobné údaje“) za účelom vytvorenia a správy databázy Zákazníkov, ktorí si zakúpili Kupóny, za účelom plnenia práv a povinností zo strany Poskytovateľa ako aj Prevádzkovateľa súvisiacich s objednávaním a kúpou Kupónov a plnením záväzkov z nich vyplývajúcich, a to súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zákazník je oprávnený tento súhlas písomne odvolať doručením písomného oznámenia o odvolaní  súhlasu. Zákazník nie je oprávnený odvolať súhlas skôr ako bude splnený účel spracovania a poskytnutia osobných údajov bližšie špecifikovaný v týchto VOP. Pravidlá ochrany osobných údajov a použitia súborov cookie sú podrobne uvedené v Prílohe.

4.        Vyplnením registračného formulára Zákazník súhlasí so zasielaním informačných e-mailov o zľavách a novinkách ponúkaných na Portáli. Zasielanie informačných e-mailov môže Zákazník kedykoľvek odmietnuť písomným oznámením svojho nesúhlasu na adrese cenynadne@cenynadne.sk, alebo kliknutím na odhlasovaciu linku uvedenú na konci každého informačného e-mailu

5. Prevádzkovateľ  zverejňuje VOP na Portáli. Prevádzkovateľ je oprávnený ustanovenia VOP jednostranne dopĺňať alebo meniť. Doplnené alebo zmenené VOP nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia nového úplného znenia VOP na internetovej adrese www.cenynadne.sk/obchodne-podmienky.

6.       Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.11.2012. Lehota na odstúpenie od kúpy v článku VI, bod 3 bola aktualizovaná dňa 13.6.2014.