Platby v Eurách i českých korunách
Facebook Login

 

Všeobecné obchodné podmienky pre portál www.cenynadne.skPrevádzkovateľ internetovej stránky - portálu www.cenynadne.sk, spoločnosť CND Travel, s.r.o., so sídlom: Štefánikova 47, 811 04 Bratislava, IČO: 51897822, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 130782/B vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky portálu www.cenynadne.sk

Prevádzkovateľ prevádzkuje Portál www.cenynadne.sk a prostredníctvom tohoto Portálu sprostredkováva predaj služieb vo forme predaja Kupónov, alebo poukazov(voucherov) Poskytovateľa Zákazníkovi. Prevádzkovateľ má s každým Poskytovateľom uzatvorený zmluvný vzťah na obchodné zastúpenie alebo sprostredkovanie predaja Kupónov alebo poukazov (voucherov) na služby, ktoré Poskytovateľ poskytuje Zákazníkom. Poskytovateľ sa zaviazal, že bude akceptovať Zákazníkmi predložené Kupóny, poukazy (vouchery) a poskytne im Plnenie v zmysle Ponuky. Platobné operácie za účelom úhrady ceny Kupónu, alebo poukazu (voucheru) sa realizujú medzi Zákazníkom a Poskytovateľom prostredníctvom Prevádzkovateľa, ktorý je na základe zmluvy s Poskytovateľom na to oprávnený.

Prevádzkovateľ je v prípade požiadavky Poskytovateľa o sprostredkovanie zmluvy podľa Zákona o zájazdoch č.170/2018 Z.z.  oprávnený vystupovať ako cestovná agentúra a sprostredkovávať v mene Poskytovateľa, uzatváranie zmlúv o obstaraní zájazdu v zmysle ustanovení § 714a a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. V takomto prípade Zákazníci uplatňujú poukazy (vouchery) priamo u Prevádzkovateľa, ktorý zabezpečí záväznú rezerváciu zájazdu u Poskytovateľa. Ak sa jedná o sprostredkovanie takejto zmluvy, Prevádzkovateľ tieto skutočnosti, najmä adresu a kontaktné údaje pre uplatnenie poukazu (voucheru) uvedie v Ponuke i ako súčasť špecifikácie Plnenia na Kupóne alebo poukaze (voucheri).

Prevádzkovateľ súčasne prevádzkuje Rezervačný systém na vyhľadávanie rezerváciu ubytovania v hoteloch vo svete na podstránke portálu www.cenynadne.sk/hotely-sveta. Na tejto podstránke majú Zákazníci možnosť rezervácie pobytu v nimi vybranom hoteli prostredníctvom online formulára. Po vykonaní úspešnej rezervácie a úhrade za služby Prevádzkovateľ doručí Zákazníkovi voucher - potvrdenie rezervácie na základe ktorého Zákazník je oprávnený čerpať hotelové služby u konkrétneho Poskytovateľa. Obchodné podmienky vzťahujúce sa len na Rezervačný systém sú upravené v Článku VII - Rezervačný systém

 

Článok I

Definície pojmovPre účely týchto Všeobecných Obchodných Podmienok majú nižšie uvedené pojmy a skratky označené veľkým začiatočným písmenom nasledujúci význam:

1.     Prevádzkovateľ je spoločnosť CND Travel, s.r.o., so sídlom: Štefánikova 47, 811 04 Bratislava. Prevádzkovateľ sprostredkováva predaj Kupónov alebo poukazov (voucherov) Poskytovateľa  Zákazníkovi prostredníctvom Portálu;

2.     Poskytovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predáva konkrétne Kupóny alebo poukazy (vouchery) ponúkané na Portáli a poskytuje na základe predložených Kupónov alebo poukazov (voucherov) Plnenie Zákazníkovi v rámci svojho podnikateľského oprávnenia;

3.     Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná a zakúpi Kupón alebo poukaz (voucher) na Portáli;

4.     Portál je internetová stránka Prevádzkovateľa www.cenynadne.sk (a/alebo cenynadne.sk);

5.     Ponuka je časovo obmedzená ponuka predaja Kupónov, alebo poukazov (voucherov) na služby Poskytovateľa uverejnená na Portáli. Ponuka obsahuje najmä kontaktné údaje Poskytovateľa, popis a opis Plnenia,  lehotu platnosti kupónov, miesto uplatnenia, čo je zahrnuté v cene, prípadné povinné a voliteľné doplatky, ktoré Zákazník douhradí priamo Poskytovateľovi

6.     Kupón, poukaz (voucher) je potvrdenie o  časovo obmedzenom práve Zákazníka voči Poskytovateľovi na poskytnutie služieb za podmienok uvedených v Ponuke a /alebo na samotnom Kupóne alebo poukaze (voucheri);

7.     Plnenie je zoznam služieb poskytovaných zo strany Poskytovateľa Zákazníkovi, špecifikovaných v Ponuke a na Kupóne alebo poukaze (voucheri);

8.     VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Portálu, ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa, Zákazníka a Poskytovateľa pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Portáli.

 

 

Článok II

Objednávka a kúpa Kupónu, alebo poukazu (voucheru)1.       Prevádzkovateľ zverejňuje na Portáli Ponuky na Kupóny, alebo poukazy (vouchery) na služby Poskytovateľa, ktorých kúpu si Zákazník môže objednať a ktoré si Zákazník môže kúpiť.

2.       Trvanie Ponuky, t.j. možnosti zakúpiť si Kupóny, poukazy (vouchery) je stanovené dohodou medzi Poskytovateľom a Prevádzkovateľom a Poskytovateľ ani Prevádzkovateľ sa nezaväzujú k žiadnej minimálnej dobe trvania Ponuky. 

3.       Každý Zákazník si môže zakúpiť ľubovoľný počet Kupónov, poukazov (voucherov) pokiaľ nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak. Poskytovanie aktuálneho Plnenia Poskytovateľom upravujú podmienky použitia Kupónu alebo poukazu (voucher) uvedené v Ponuke a všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa

4.       Objednávka a kúpa Kupónov, poukazov (voucherov) sa realizuje prostredníctvom Portálu cez niektorú z platobných brán Portálu. Pri úspešnom dokončení platby cez online platobnú bránu príde kupón na účet Zákazníka  spravidla do niekoľkých minút. Pre doručenie kupónu je Zákazník povinný riadne dokončiť objednávku úhradou na stránkach platobnej brány banky až po návrat na stránku www.cenynadne.sk. Až vtedy Portál dostane informáciu o platbe a zašle Zákazníkovi kupón alebo informáciu, kde je elektronická verzia Kupónu umiestnená. Pri spôsobe platby bankovým prevodom bude Kupón, voucher (poukaz) alebo informácia, kde je jeho elektronická verzia umiestnená, zaslané Zákazníkovi až po nabehnutí platby na účet Prevádzkovateľa a jej identifikovaní na základe Variabilného symbolu platby.

5.    Stlačením tlačidla "kúpiť", prípadne "kúpiť ako darček" a vyplnením potrebných údajov Zákazník objednáva kúpu Kupónu, poukazu (voucheru) (ďalej len „Objednávka“). Objednávka sa stáva pre Zákazníka záväznou s povinnosťou platby, čím sa Zákazník zaväzuje uhradiť cenu za Kupón, alebo poukaz (voucher). Pred dokončením objednávky Zákazník potvrdí, že sa oboznámil s VOP platnými v čase Objednávky.

6.       Po odoslaní Objednávky je Zákazník povinný uhradiť cenu za Kupón, alebo poukaz (voucher) a to buď priamo pri objednávaní prostredníctvom online platby, alebo najneskôr do 3 dní od doručenia mailovej správy od Prevádzkovateľa o potvrdení objednávky a pokynov na úhradu (čiastka k úhrade, číslo účtu, na ktorý treba cenu za Kupón uhradiť, variabilný symbol - číslo objednávky). Prevádzkovateľ je splnomocnený od Poskytovateľa na prijímanie platieb na úhradu ceny za Kupón, poukaz (voucher) od Zákazníka.

7.       Kupón, poukaz (voucher) sa považuje za doručený, v okamihu pripísania do zoznamu zakúpených kupónov klienta "Moje kupóny" na Portáli ako i odoslania e-mailovej správy s informáciou, kde je elektronická verzia Kupónu umiestnená na e-mailovú adresu, ktorú Zákazník uviedol pri Objednávke

8.       Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe Kupónu alebo poukazu (voucheru) vydáva Poskytovateľ v zmysle platnej legislatívy. V prípade ponúk, ktorých predmetom je sprostredkovanie zmluvy podľa Zákona o zájazdoch č.170/2018 Z.z. vystavuje daňové doklady priamo Prevádzkovateľ na žiadosť Zákazníka. Daňové doklady sú zasielané v elektronickej forme bez poplatku. Ak si zákazník želá vystaviť a zaslať daňový doklad poštou, Prevádzkovateľ je oprávnený účtovať si poštovné vrátane manipulačného poplatku za vystavenie a odoslanie papierového daňového dokladu vo výške 2 € + DPH v prípade obyčajnej listovej zásielky a 4€  + DPH v prípade doporučenej listovej zásielky. Zákazník tieto poplatky hradí vopred na účet Prevádzkovateľa.

9.     Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Zákazníkovi v dôsledku nesprávne uvedenej e-mailovej adresy pri Objednávke.Článok III

Práva a povinnosti1.      Prevádzkovateľ najneskôr do 3 pracovných dní od pripísania ceny za Kupón, poukaz (voucher) na účet Prevádzkovateľa, doručí Kupón, alebo poukaz (voucher) Zákazníkovi elektronickou formou, spôsobom stanoveným v článku II.7 , pričom Zákazník si Kupón vytlačí.

2.      Vytlačený Kupón je spôsobilým dokladom o právach na poskytnutie Plnenia Poskytovateľa Zákazníkom.

3.      Prevádzkovateľ poskytuje Poskytovateľovi prístup k zoznamu zakúpených Kupónov alebo poukazov (voucherov) a to najmä za účelom predchádzania falšovaniu Kupónov, poukazov (voucherov) za účelom vykonania možnej kontroly Kupónu predloženého Zákazníkom Poskytovateľovi, ako aj za účelom vedenia evidencie čerpaných Kupónov, s čím Zákazník súhlasí.

4.      Zákazník je oprávnený použiť Kupón, alebo poukaz (voucher) za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej Ponuke, na Kupóne a prípadne v inštrukciách doručených Zákazníkovi spolu s Kupónom alebo voucherom (poukazom). Doba platnosti Kupónu alebo voucheru (poukazu) je vždy priamo uvedená na Kupóne, alebo poukaze (voucheri).

5.      Pri použití Kupónu, alebo poukazu (voucheru), t.j. pri čerpaní služby platia obchodné podmienky Poskytovateľa. Za použitie kupónu sa považuje aj záväzná rezervácia potvrdená Poskytovateľom, alebo podpis zmluvy o obstaraní zájazdu medzi Poskytovateľom a Zákazníkom

6.      Po uplynutí doby platnosti Kupónu alebo poukazu (voucheru), stráca Zákazník nárok na poskytnutie Plnenia bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za Kupón, alebo poukaz (voucher).

 

 

Článok IV

Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Poskytovateľa1.       Poskytovateľ ako dodávateľ Plnenia je zodpovedný:

a.       za dodanie Plnenia v kvalite a rozsahu podľa Ponuky,

b.       za pravdivosť a úplnosť Ponuky a

c.       za plnenie všetkých práv Zákazníka vyplývajúcich Zákazníkovi z platných právnych predpisov v súvislosti a poskytovaním Plnenia.

2.       Prevádzkovateľ nezodpovedá za veci podľa bodu 1 tohto článku, čo Zákazník berie na vedomie. Prevádzkovateľ zodpovedá za riadne a včasné dodanie Kupónu alebo voucheru (poukazu) Zákazníkovi spôsobom podľa týchto VOP.

3.       Zákazník je oprávnený uplatniť všetky svoje práva, nároky a prípadné sťažnosti vyplývajúce z Plnenia priamo u Poskytovateľa. Pri podaní sťažnosti alebo reklamácie ohľadom Plnenia Zákazník podáva reklamáciu u Poskytovateľa. Ak nie je možné vyriešiť sťažnosť na mieste, Prevádzkovateľ odporúča Zákazníkovi podať reklamáciu priamo na mieste Plnenia písomnou formou, nechať si potvrdiť jej prijatie od Poskytovateľa a informovať o reklamácii Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyvinúť potrebnú súčinnosť na vyriešení sťažnosti Zákazníka.

4.       V prípade, ak Prevádzkovateľovi vznikne škoda z dôvodu, že Zákazník alebo Poskytovateľ v súvislosti s používaním Portálu nedodržal tieto VOP, alebo všeobecne záväzné právne predpisy, má nárok na náhradu škody v plnom rozsahu. Škodu je povinný Prevádzkovateľovi nahradiť ten, kto ju preukázateľne spôsobil.Článok V

Reklamačné podmienky1.       V prípade, ak Zákazník v lehote podľa týchto VOP neobdrží Kupón, alebo poukaz (voucher), ktorý si zakúpil, Zákazník môže toto nedoručenie, respektíve vadné doručenie Kupónu reklamovať. Zákazník môže takisto reklamovať ak podmienky uvedené na Kupóne alebo poukaze (voucheri) sú v rozpore s podmienkami uvedenými v Ponuke.  Zákazník je povinný vady uplatniť písomne e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Lehota na vykonanie reklamácie je 48 hodín od doručenia Kupónu alebo poukazu (voucheru) a v prípade, že Kupón alebo poukaz (voucher) nebude doručený vôbec, tak 3 pracovné dni od uplynutia lehoty na jeho doručenie. Pokiaľ Zákazník neuplatní vady v lehotách a spôsobom uvedených vyššie, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú.

2.       Prevádzkovateľ je povinný odstrániť vady podľa bodu 1 do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je Zákazník oprávnený od kúpy Kupónu odstúpiť.

3.       Reklamácie na rozsah a obsah Plnenia sa riadia výhradne reklamačnými podmienkami Poskytovateľa a všeobecne záväznými právnymi predpismi Článok VI

Odstúpenie od kúpy, zánik Objednávky, kúpy Kupónu1.       V prípade, že Zákazník neuhradí cenu za Kupón alebo poukaz (voucher) v lehote podľa týchto VOP, Objednávka a právo na kúpu Kupónu alebo poukazu (voucheru) bez ďalšieho zanikajú.

2.       Prevádzkovateľ má právo stiahnuť Ponuku z Portálu, ak zistí, že informácia alebo údaje uvedené v Ponuke sú nesprávne, neúplné  alebo chybné alebo má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak boli medzičasom vykonané Objednávky a/alebo kúpa Kupónov vo vzťahu k takejto Ponuke, tieto sa rušia, pričom Prevádzkovateľ do 10 dní od stiahnutia Ponuky vráti Zákazníkovi cenu za Kupón alebo poukaz (voucher), ktorú Zákazník uhradil a to na účet Zákazníka, z ktorého zrealizoval predmetnú úhradu.

3.      Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uhradenia kupónu. Zákazník nemôže odstúpiť od kúpy v prípade, ak už Kupón uplatnil, alebo doba platnosti Kupónu medzitým vypršala. Na odstúpenie od kúpy Kupónu je Zákazník povinný doručiť Prevádzkovateľovi oznámenie o odstúpení od kúpy Kupónu na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a to v tejto lehote. Prevádzkovateľ do 15 dní od obdržania tohto oznámenia vráti Zákazníkovi cenu za Kupón alebo poukaz (voucher), ktorú Zákazník uhradil na účet, ktorý Zákazník oznámi Prevádzkovateľovi.

 


Článok VII

Všeobecné obchodné podmienky - Rezervačný systém (hotely sveta)

 

1.      Prevádzkovateľ je sprostredkovateľom ale nie je zmluvnou stranou zmlúv o poskytovaní hotelových služieb uzatváraných prostredníctvom Rezervačného systému. Prevádzkovateľ v ponuke vždy konkrétne uvádza Poskytovateľa služieb, ktorý ponúka služby, ktoré sú predmetom takejto zmluvy. Zmluvy uzatvárané prostredníctvom Rezervačného systému sa uzatvárajú a plnia v zmysle všeobecných obchodných podmienok jednotlivých Poskytovateľov (dodávateľov hotelových služieb). Všetky informácie uvedené v Ponuke respektíve vo výsledkoch vyhľadávania vychádzajú z údajov, ktoré poskytli Poskytovatelia

2.      Prevádzkovateľ zabezpečuje pre Zákazníkov online prístup k vyhľadaniu, rezervácii a úhrade hotelových služieb ponúkaným Poskytovateľmi v tuzemsku i v zahraničí. Prevádzkovateľ zodpovedá za vystavenie a doručenie Voucheru (potvrdenia o rezervácii) v prípade úspešnej rezervácie vykonanej Zákazníkom cez Rezervačný systém a úspešnej úhrady Zákazníkom prostredníctvom online platobnej brány banky Prevádzkovateľa. Voucher (potvrdenie o rezervácii) predstavuje doklad o zakúpení hotelových služieb, ktorým sa Zákazník preukazuje pri čerpaní služieb v hoteli.

3.      Vykonaním rezervácie cez Rezervačný systém Zákazník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov a vyhlasuje, že má aj súhlas od ďalších osôb, v mene ktorých robí danú rezerváciu. Poskytnuté osobné údaje budú spracovávané Prevádzkovateľom na účely uskutočnenia rezervácie.

4.      Potvrdená a uhradená rezervácia cez rezervačný systém je pre Zákazníka i Poskytovateľa záväzná. Zmena alebo stornovanie rezervácie Zákazníkom je možné len za podmienok, ktoré sú uvedené pri rezervácii. Tieto podmienky sú vždy uvedené aj na Voucheri (potvrdení o rezervácii)

5.      Všetky prípadné reklamácie a sťažnosti na rozsah a kvalitu poskytovaných hotelových služieb je Zákazník oprávnený uplatniť priamo u Poskytovateľa. Prevádzkovateľ odporúča Zákazníkom reklamáciu uplatniť bezodkladne na mieste a protokol o reklamácii si nechať potvrdiť Poskytovateľom. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyvinúť potrebnú súčinnosť na vyriešenie reklamácie Zákazníka.

 

 

Článok VIII

Spoločné a záverečné ustanovenia1.      Zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, ktoré nie sú  bližšie upravené vo VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2.      Zmluvné vzťahy medzi Zákazníkom a Poskytovateľom vo VOP neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 108/2000 Zb. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov. V pripade že predmetom Plnenia je poskytnutie zájazdu podľa Zákona o zájazdoch, zmluvné vzťahy sa riadia aj zákonom č.281/2001 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon o zájazdoch).

3.      Prevázdkovateľ spracuváva osobné údaje Zákazníka podľa zákona č.18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR). Pravidlá ochrany osobných údajov a použitia súborov cookie sú podrobne uvedené v Prílohe.

4.       Vyplnením formulára na odber noviniek Zákazník objednáva zasielanie informačných e-mailov o zľavách a novinkách ponúkaných na Portáli. Zasielanie informačných e-mailov je zdarma a Zákazník ho môže kedykoľvek odmietnuť písomným oznámením svojho nesúhlasu na adrese cenynadne@cenynadne.sk, alebo kliknutím na odhlasovaciu linku uvedenú na konci každého informačného e-mailu

Prevádzkovateľ  zverejňuje VOP na Portáli. Prevádzkovateľ je oprávnený ustanovenia VOP jednostranne dopĺňať alebo meniť. Doplnené alebo zmenené VOP nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia nového úplného znenia VOP na internetovej adrese www.cenynadne.sk/obchodne-podmienky.

6.       Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika.

7.       Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 7.9.2018 a nahrádzajú predchádzajúce VOP platné do 6.9.2018. Dňa 14.3.2019 boli VOP doplnené o Všeobecné obchodné podmienky pre Rezervačný systém - Článok VII. Dňa 10.5.2019 bol upravený čl.II, bod 8 - podmienky vystavovania daňových dokladov